Sendikalizm Nedir

Sendikalizm konusuna gelmeden önce temelde yapılacak iki temel ayrım söz konusudur. Sendikalizm ve Sendika kavramları kelime kökenlerinin ortak olmasının yanında soruna bakışları ve çözüm önerileri birbirinden tamamen farklı iki alanı kapsamaktadır.

Sendika ve Sendikalizm Ayrımı

Sendika Nedir

Sendikalar bilindiği üzere temelde işçi, işveren ve devlet arasında ki dengeyi sağlayan ve bu denge üçgeni içerisinde işçilerin haklarını barışçıl yollar ile sağlamayı hedefleyen meslek dernekleri veyahut cemiyetleridir. Sendikaların siyasi bir talepleri ve devlet yönetim sistemi içerisinde kendilerine bir konum edinme girişimleri yoktur. Lakin sendikaların ortaya çıkması kapitalizmin gelişmesi ve işlerin birçok alt dallara bölünerek yürütülmesiyle oluşan işçi sınıfı ve patron sınıfı arasında ki sınıf çatışmasından doğduğunu söylemekte fayda vardır.

Sendikaların nihai amacı; meslek grupları arasında ki yardımlaşmayı tesis etmek, işçilerin sosyal güvenlik ve iş sağlığı konusunda önlemleri alınması için baskı yapmaktır. Özetlenecek olursa, sendikaların nihai amacı; işçilerin menfaatlerini barışçıl yollarla sağlamaktır.

Sendikalizm Nedir

Sendikaliz, işçi sınıfının yeni bir savaşım biçimi olarak düşünülebilir. Teorik zemini anarşistler tarafından atılan ve nihai amacı işçi sınıfının zor çalışma koşullarında kurtulması olan siyasal ideolojidir.

Sendikalizm hangi ülkede çıkmıştı günümüzde birçok okuyucu tarafından merak edilmektedir. Sendikalizm hangi ülkede çıkmıştır sorusunun cevabı, Fransa’dır.

Sendikalizme göre, işçiler sendikaların çatıları altında toplanmalı, bu sendikalar da bir birlik oluşturmalı, böylece bu tek sendika odağında işçi sınıfı bilinci geliştirilmeli, ekonomik bir savaşım ile bir yandan işi hakları sağlanırken, bir yandan da kapitalist sınıfın devrilmesi için çalışılmalıydı. Bunun için ise ”disiplin’ gerekliydi. Bilinçli, disiplinli ve bir çatı altında birleşmiş olan işçi sınıfı, o zaman sanayi kuruluşlarını ele geçirerek üretimi sürdürebilirdi.

Sendikalizmi özetlersek; Sendikalizm, hem anarşizme ve hem de Marksizm’e dayanan bir akım. Devleti yadsımakla anarşizmin, sınıf savaşımını öngörmekle de Marksizm’in etkisi altındaydı. Bu çerçevede, siyasal partiler gerçekte toplumsal-ekonomik düzenin sürdürülmesi için var olduklarından, işçi sınıfının devrimci savaşımı partilerle değil sendikalarla yapılmalıydı.

Bir başka deyişle, savaşım, siyasal alanda değil, ekonomik alanda olacaktı.

Şu duruma göre, Sendikalizm, bir yandan bir siyasal kuram ve bir yandan da belirtilen amaçla yapılacak bir eylem biçimidir.

Anarko Sendikalizm Nedir

Anarko Sendikalizmin amacı; işçi sınıfının pratik çıkarlarını korumak amacıyla oluşmuş sendikaları siyasi iktidara taşımaktır. Bu amaca ulaşmak için Anarko sendikalizm kesinlikle barışçıl bir yola gitmeyecek tam tersine grev gibi şiddet eylemleri gerçekleştirecektir. Anarko sendikalizmin kurucu olarak kabul edebileceğimiz ilk teorisyeni bir anarşist olan Proudhon‘dur.

Proudhon’a göre, siyasi hükümetlerin yerini atölyenin alması, siyasî devletin iktisadî devlet haline gelmesi gerekmektedir. Kapitalist sistemde sendikalar birer yıkıcı unsur olarak görev üstlenecekler ve sosyalist devrime ulaşabilmek adına siyasi iktidarı ele geçirmeye çalışacaklardır. Sosyalist Devrim meydana gelene kadar işçi sınıfı elindeki grev gibi şiddet araçlarını siyasi iktidarın iç ve dış siyasetine müdahale etmek ve taleplerini kabul ettirmek adına kullanmaktan geri durmayacaktır.

Anarko Sendikalizm herhangi bir iktisadi kazancı tam bir kazanç olarak kabul etmez. Onların nihai amacı tam bir Sosyalist Devrimdir. Lakin Anarko Sendikalistler, Jaures ve Parlementer Sosyalizmi kabul etmez. Hatta bu iki sol görüşü Sosyalizmi duraksatan bir lafazanlık olarak nitelerler.

Sendikalizm sloganı ve nihai amaçları işçi sınıfının çalıştıkları yerleri kendi kontrolüne almasıdır. Bunun için tek yol şiddettir. Burada ki şiddettin en pasif hali grev ve şiddetin ölçüsü sabotaja kadar varmaktadır. Anarşist olmayan Sendikalar devlete işçi sınıfını pazarlamaktadır. Başlarında olanlar ise işçi sınıfı adına konuşmayı kendilerine görev olarak benimsemiş boş boğazlardır.

Sendikalizm İle İlgili Kitaplar

  • Anıl Çeçen ( Sendikalizm)
  • A. Cerrahoğlu (Devrimci Sendikalizmin Nazariyecisi Georges Sorel)
  • C. E. M. JOAD (SOSYALİZM SENDİKALİZM KOMÜNİZM ANARŞİZM)
  • Rudolf Rocker (Anarko Sendikalizm)
  • ÖMER KUDRET TAN (İSVEÇ SENDİKALİZMİ VE TOPLU SÖZLEŞME DÜZENİ)
  • Marx, Engels, Lenin (Anarşizm ve Anarko Sendikalizm)
  • Bertrand Russell (Özgürlük Yolu; Sosyalizm, Anarşizm, Sendikalizm)
  • ÇETİN YETKİN (SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ – 3 )
  • Orhan Tuna ( BUGÜNKÜ SOVYET SENDİKALİZMİNİN NAZARİ VE TATBİKİ ESASLARI )

Kaynakça

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir